นโยบายและการจัดการพลาสติก

มลพิษพลาสติกจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนนโยบายจากรัฐบาล การปรับวิธีการดำเนินงานของบริษัทและเจ้าของแบรนด์สินค้า รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมุ่งไปที่การลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

End Plastic Pollution: Global Plastic Treaty in Bangkok. © Tadchakorn  Kitchaiphon / Greenpeace

รัฐต้องออกนโยบายเพื่อลดขยะพลาสติกจากต้นทาง

นโยบายของภาครัฐที่บังคับใช้ในประเทศไทยยังคงมุ่งไปที่การจัดการขยะพลาสติกที่ปลายทาง นั่นคือ การเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนนโยบาย หรือ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ที่มีความพยายามแบนการใช้งานพลาสติก 7 ชนิดนั้น แม้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถที่จะลดใช้พลาสติกเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทางได้

นอกจากนี้ยังมีเวทีเจรจาสำคัญระดับสากล อย่างการเจรจาสนธิสัญญาพลาสติกโลก (Global Plastic Treaty) ที่รัฐบาลหลายประเทศจะมาเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขวิกฤตมลพิษพลาสติก ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้มาซึ่งร่างสนธิสัญญาฉบับแรก

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลทั่วโลกผลักดันให้สนธิสัญญาพลาสติกโลกเกิดขึ้นจริง

สนธิสัญญาดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมายในการลดการผลิตพลาสติกลงอย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในปี 2583 เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ผู้คนทั่วโลกต่างสนับสนุนมาตรการในการแก้ปัญหาพลาสติกที่จริงจัง ถึงเวลาฟังเสียงของประชาชนแล้ว

Plastics Message Projected in Washington. © Tim Aubry / Greenpeace

งานรณรงค์ยุติพลาสติกของกรีนพีซต่อภาครัฐ