กรุงเทพฯ, 6 พฤษภาคม 2564 – จากการที่มีข่าวแพร่สะพัดออกมาว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติผ่านความเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) โดยเอกสารประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)นั้น เรื่อง CPTPP อยู่ในลำดับการพิจารณาที่ 9 ซึ่งระบุในวงเล็บว่า “เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม” ทั้งนี้ในเอกสารประกอบการประชุมของคณะรัฐมนตรียังได้ระบุว่า “หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ”[1]

นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะถึงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 พฤษภาคม และหยุดใช้อำนาจเพื่อลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง(Letter of Intent) เพื่อเข้าร่วม CPTPP โดยทันที ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลจะต้องรับฟังข้อกังวลของประชาชน เกษตรกร ผู้บริโภค และภาคประชาสังคม ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP และมีมติของรัฐบาลเพื่อปฏิเสธการเข้าร่วมความตกลง CPTPP อย่างถาวร”

กรีนพีซ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคประชาสังคมทั่วประเทศที่คัดค้านการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) จากข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก[2] การเข้าร่วม CPTPP คือการตัดสินใจเลือกผลประโยชน์ของธุรกิจบางกลุ่มและการเอื้ออำนวยให้บรรษัทเมล็ดพันธุ์และบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ประโยชน์ แลกกับ “ผลกระทบอย่างมากและกว้างขวาง” ต่อเกษตรกรรายย่อย และความมั่นคงทางอาหารและยาของประเทศ กรีนพีซ ประเทศไทยเห็นว่า การตัดสินใจเช่นนี้จะสร้างความเสียหายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง เป็นการยื่นโอกาสให้มีการปล้นทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและอาหาร การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ รวมถึงบ่อนทำลายระบบความมั่นคงทางยาและสุขภาพของไทย

ขณะนี้กรีนพีซ ประเทศไทยกำลังรวบรวมรายชื่อของประชาชนเพื่อเพื่อคัดค้านและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุติการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP อย่างถาวร เป็นเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าภารกิจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ หาใช่ผลประโยชน์ของบรรษัทเมล็ดพันธุ์และบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงหยิบมือ

“ขณะนี้มีผู้ลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ปฏิเสธการเข้าร่วมความตกลง CPTPP กว่า 138,000 คน รัฐบาลจะต้องฟังเสียงประชาชนที่แสดงความกังวลถึงอนาคตของประเทศ” นายธารากล่าวสรุป

#NoCPTPP

หมายเหตุ :

[1]  https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-663007

[2] รายงานฉบับเต็มของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=730036…

[3] กรีนพีซรวบรวมรายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิเสธการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ที่ act.gp/3ulg3LD

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ ประเทศไทย

อีเมล [email protected] โทร. 081 929 5747

เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านชนิดถั่ว © Peter Caton / Greenpeace
หยุดทำลายความมั่นคงทางอาหาร #NoCPTPP

ร่วมส่งเสียงบอกนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีให้ยุติการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ในทันที เพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกร ความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย จากการครอบงำของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย และบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก

มีส่วนร่วม