#ป่าไม้

ป่าฝนเขตร้อนคือระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ ยังเป็นเสมือน “ปอด” ให้คนทั่วโลกได้หายใจรับอากาศบริสุทธิ์ ปัจจุบันป่าฝนเขตร้อนหลงเหลืออยู่เพียงร้อยละ 6 จากพื้นที่ภาคพื้นดินทั้งหมดของโลก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร อาทิ ทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ผืนป่าเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ กรีนพีซรณรงค์ปกป้องผืนป่าทั่วโลกเพื่อรักษาปอดของโลกให้กับคนรุ่นอนาคตต่อไป

ป่าฝนเขตร้อนในโลก

ทั่วโลกมีป่าฝนเขตร้อนที่สำคัญเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง ป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือป่าดงดิบแอมะซอน  ซึ่งเป็นอาณาเขตของระบบนิเวศป่าไม้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนของโลกมากถึง 80 -120 ล้านตัน และยังมีชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยผืนป่าแห่งนี้อีกนับพันชุมชน ปัจจุบันป่าดงดิบแอมะซอนกำลังถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมการเกษตรและเขื่อนขนาดใหญ่ นอกจากป่าดงดิบแอมะซอนแล้ว ผืนป่าอินโดนีเซียนั้นถือเป็นระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อนขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผืนป่าแห่งนี้กำลังถูกทำลายในอัตราที่รวดเร็วกว่าผืนป่าแห่งอื่นๆทั่วโลก ตามข้อมูลสถิติของรัฐบาลอินโดนีเซีย ผืนป่าฝนเขตร้อนกว่า 24 ล้านเฮกตาร์(150 ล้านไร่) ถูกทำลายในอินโดนีเซียระหว่างปี พ.ศ.2533- 2558

Hazibition : นิทรรศการใต้ฝุ่น เปิดต้นตอปัญหาฝุ่นควัน