6 ธันวาคม 2564 – กำลังเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาประมาณ 21.20 น. หลังจากที่ชาวบ้านได้เดินทางมาทวงถามรัฐบาลให้ทำตามข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่

  1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด
  2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. แบบมีส่วนร่วม ที่จะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป และ
  3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดำเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดำเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

การเข้าสลายการชุมนุมอย่างสงบของกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงความตระบัดสัตย์ของรัฐบาลในการแก้ไขความขัดแย้งกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซ้ำร้ายยังย้อนแย้งกับการที่รัฐบาลไทยเพิ่งประกาศคำมั่นรับรองสิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการสหประชาชาติไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

กรีนพีซ ประเทศไทย ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ :

  1. ปล่อยตัวชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ถูกจับกุมจากการสลายการชุมนุมโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข นายกรัฐมนตรีต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมอย่างสันติและสงบอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและสังคมประชาธิปไตย
  2. รัฐบาลต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลาโดยเร่งด่วน