รายงานฉบับนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนําหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ อีพีอาร์ (Extended Producer Responsibility หรือ EPR) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักสามประการ คือ หนึ่ง เพื่อ อธิบายและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการอีพีอาร์ (บทท่ี 2) สอง เพื่อตรวจสอบบริบทของประเทศว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร กับการนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ (บทท่ี 3) และ สาม เพื่อทบทวนและวิเคราะห์นโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่ผ่านมาของประเทศไทย (บทที่ 4 และ 5)

Brand Audit in Chonburi, Thailand. © Chanklang  Kanthong / Greenpeace
อาสาสมัครกรีนพีซ

ไม่ว่าคุณเป็นใครก็สามารถมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครกรีนพีซได้ ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทของอาสาสมัครได้ตามความสนใจ อาทิ เยาวชนกรีนพีซ (Youth) นักพูดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Greenspeaker) นักกิจกรรมเชิงออนไลน์ (Digital Activist) และนักกิจกรรมภาคสนาม (Activist)

มีส่วนร่วม