ความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัทและมลพิษทางน้ำ ในประเทศจีนที่ไม่เคยเปิดเผย

กว่า 15,000 คนจาก 15 ประเทศ ทั่วโลกเห็นตรงกันว่าปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ และปัญหามลพิษ ทางน้ำ เป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ที่สำ คัญสองอันดับแรกของโลก

เสื้อผ้าสกปรก ความลับของสารพิษภายใต้ยี่ห้อเสื้อผ้าระดับโลก

ภัยคุกคามจากสารพิษที่ไม่เคยถูกเปิดเผย
จากการสืบค้นห่วงโซ่อุปทานและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ รายงาน “เสื้อผ้าสกปรก” ได้ระบุถึงปัญหามลภาวะทางน้ำจากสารพิษซึ่งเกิดจากการปล่อยสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศจีน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็วและร้ายแรงต่อทั้งต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำ คัญที่ต้องมีการปฏิบัติการอย่างโปร่งใส และทันท่วงทีเพื่อกำจัดการใช้และการปลดปล่อยสารเคมี อันตรายเหล่านี้ให้หมดไป บริษัทยี่ห้อเสื้อผ้าชั้นนำ หลากหลายล้วนมีการจัดจ้างการผลิตจากโรงงานในประเทศจีน แม้บริษัทสินค้าบางยี่ห้อจะมีนโยบายความรับผิดชอบด้าน สังคมและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต
แต่ก็ไม่มีบริษัทสินค้ายี่ห้อใดที่มียุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหามลพิษทางน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตราย หรืออย่างดีที่สุดก็แค่ให้โรงงานผู้ผลิตทำตามข้อบังคับกฎหมายขั้นต่ำ ที่ไม่ครอบคลุมถึงสารเคมีอันตรายที่สะสมและคงทนในสิ่งแวดล้อม เป็นที่ชัดเจนว่ายังไม่มีบริษัทยี่ห้อเสื้อผ้าใดแสดงความพยายามที่จะกำจัดการใช้และการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายเหล่านี้ในกระบวนการผลิต

ปัญหาและการแก้ไขไม่ได้เป็นแค่ “เรื่อง” ของคนในท้องที่นั้นๆ แต่เป็น “เรื่อง” ของคนทั้งโลก

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

Fundraising Team in Manila. © Geric Cruz / Greenpeace
ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ทำให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ เปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

มีส่วนร่วม