รายงานนี้จัดทำในวาระการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals) สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่

แม้ว่าผู้ที่จะเข้าบริหารเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะไม่มีอำนาจเต็ม และครอบคลุมการดำเนินงาน ทุกเรื่องหรือไม่อาจแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและหลากหลายได้เพียงลำพัง แต่แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ไปจนถึงปี 2573 คือวาระสำคัญของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ในการแสดงวิสัยทัศน์ของ ความเป็นผู้นำในการปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซเชื่อว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารเมืองสามารถสร้างเจตจำนงทางการเมือง (political will) ที่แรงกล้า เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งภายในระยะเวลาการทำงาน 4 ปี และกรอบเวลาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573