จากทะเลสู่กระป๋อง: 2559 การจัดอันดับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ดำเนินการจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องใน ประเทศไทยและโรงงานผลิตปลากระป๋องในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นเวลาติดต่อ กันมา 2 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้นำเสนอรายงานรวมกันเป็นฉบับเดียว รายงานการจัดอันดับของปีที่ผ่านมาเปิดเผยว่าโดยภาพรวมของภูมิภาคนี้ยังไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลาทูน่า ถูกจับมาอย่างยั่งยืนและยุติธรรม สำหรับปีนี้ผลที่ได้รับก็ยังอยู่ในระดับพอใช้แต่ก็ยังมีความหวัง เนื่องจากหลายบริษัทมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงขึ้น

ในขณะที่หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา กรีนพีซ ได้เพิ่มการตรวจเข้มเรื่องหลักฐานพิสูจน์ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข่าวการกดขี่แรงงานและการทำการประมงแบบทำลายล้างยังมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปในปีที่แล้วบริษัทหลายแห่งได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องนำหลักฐานใดๆ มาพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างและเราให้ความเชื่อใจ ในคำตอบที่ได้รับแต่ท้ายที่สุดแล้ว กลับพบว่าบางคำตอบนั้นเป็นเท็จ ดังนั้นเพื่อให้คำตอบที่ได้รับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากขึ้น ทางกรีนพีซจึงได้ขอให้มีการแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์สิ่งที่บริษัทนั้นได้กล่าวอ้างมา

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้คละผสมกัน นับเป็นข่าวดีที่มีบริษัทเข้าร่วมการสำรวจในปีนี้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปีนี้มีบริษัทแบรนด์ผลิตภัณฑ์และโรงงานปลาทูน่าขนาดใหญ่ จำนวนมากกว่า 2 ใน 3 จาก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย) เข้าร่วมการจัดอันดับนำไปสู่การเจรจาและความร่วมมือกันที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์อันอาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นว่าบริษัทต่างๆ มีระดับความสนใจในเรื่อง ของความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้นต่อประชาชนผู้ซื้อสินค้า