การทำประมงเกินขนาดและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ปริมาณสัตว์ทะเลในอ่าวไทยลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับราคาปลาและอาหารทะเลในท้องตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ยกตัวอย่างเช่น ปลาอินทรี ในปี พ.ศ. 2549 ปริมาณปลาอินทรีที่จับได้จากทะเลรวมแล้วกว่า 24,600 ตัน แต่ 4 ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณปลาอินทรีที่จับได้กลับลดลง กว่าร้อยละ 43 เหลือเพียง 10,500 ตัน

อ่านรายงาน เจาะวิกฤตทะเลไทย