มีส่วนร่วม ×

ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนกำลังได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับมากขึ้น พร้อมทั้งกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นพลังงานกระแสหลัก แต่ภายใต้การพัฒนาดังกล่าว ยังปรากฎให้เห็นถึงอุปสรรค ทางด้านนโยบายและทิศทางการผลักดัน ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ยังขาดความชัดเจน แม้ว่าขณะนี้ กระทรวงพลังงานมีการจัดทำร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียนขึ้น แต่ยังคงเกิดคำถามตามมาว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในการสร้างอนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และจะเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคมหรือไม่

50,000 พลิกพลังงานสกปรกเป็นพลังงานสะอาด
5,000 พลิกผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิต
500 พลิกผู้จ่ายค่าไฟมาเป็นผู้จำหน่าย
50 พลิกความสั่นคลอนสู่ความมั่นคง
5 พลิกพลังงานล้าสมัยสู่การปฏิวัติพลังงาน

อ่านหรือดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่