#พลังงานหมุนเวียน

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน

ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมกา…

มีส่วนร่วม

มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป (Net Metering) คือ ระบบหักลบกลบหน่วยอัตโนมัติจากไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองจากโซลาร์เซลล์บนหลังคากับไฟฟ้าที่เราใช้จากการไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่หักลบแล้ว

Net Metering ดีอย่างไร?

จากเดิม “ระบบรวมศูนย์พลังงาน Centralisation” ที่เราทุกคนยังคงต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าฟอสซิลขนาดใหญ่ การที่ประชาชนช่วยกันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานสู่ “ระบบกระจายศูนย์พลังงาน Decentralisation” ที่มาจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกระจายศูนย์ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานอย่างแท้จริง

  1. หักลบค่าไฟฟ้า สมมติบ้านของเราปกติจะใช้ไฟฟ้า 549 หน่วยต่อเดือน เท่ากับค่าไฟฟ้า 2,192 บาท หากเราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านทำให้หน่วยไฟฟ้าลดลงเหลือ 355 หน่วย เท่ากับ 1,420 บาท เท่ากับคุณประหยัดค่าไฟฟ้าไป 722 บาท
  2. ระบบ Net Metering จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง เราจะผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าในส่วนที่เหลือในราคาที่เป็นธรรมได้
  3. เปลี่ยนระบบรวมศูนย์พลังงานเป็น ระบบกระจายศูนย์พลังงาน นั่นคือเราช่วยกันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน
  4. ลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกประเภทยังคงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อ่านหรือดาวน์โหลด Infographic คลิกที่นี่

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน (SOLAR ENERGY FOR ALL)

ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไม่มี มาตรการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือนหรือ net metering ที่เป็นกลไกเชิงนโยบายที่รับประกันถึงสิทธิของประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและส่งไฟฟ้าขายเข้าระบบสายส่งได้ก่อนโดยไม่จำกัดจำนวน

กรีนพีซเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Energy Regulatory Commission of Thailand) ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป