COAL FACTSHEET #1

เรื่องสกปรกของถ่านหิน

ผลกระทบของถ่านหินต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โลกของเรากำลังเสพติดถ่านหิน ถ่านหินทำลายชีวิตและสร้างผลกระทบต่อโลกอย่างมิอาจฟื้นคืนได้ ในแต่ละปีผู้คนนับแสนเสียชีวิตจากมลพิษของถ่านหิน มากว่าล้านคนทั่วโลกทนทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืด หัวใจวาย ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องหยุดงาน ผู้คนที่ต่อต้านถ่านหินต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงและการกดขี่  อ่านเพิ่มเติม


COAL FACTSHEET #2

สู่หายนะของสภาพภูมิอากาศ

ถ่านหินก่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ถ่านหิน คือตัวการสําคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยน้ำมือของมนุษย์ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกําเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 37 ของการปล่อยทั่วโลก และร้อยละ 72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 41 จากการปล่อยก๊าซทั้งหมดทั่วโลก หากความต้องการถ่านหินในระดับโลกเพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,200 แห่ง ทั่วโลกตามแผนที่วางไว้ ก๊าซเรือนกระจกจะทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียสภายในปี 2100  อ่านเพิ่มเติม


COAL FACTSHEET #3

ความกระหายที่ไม่สิ้นสุด

ถ่านหินใช้น้ำ และก่อมลพิษต่อแหล่งน้ำของเราได้อย่างไร

น้ำสะอาดที่ปลอดภัยราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลนที่สุดในโลกของเรากําลังถูกคุกคามโดยอุตสาหกรรมถ่านหิน น้ำจืดปริมาณมหาศาลถูกนํามาใช้และปนเปื้อนมลพิษจากการทําเหมืองถ่านหิน รวมถึงการขนส่งและการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1000 เมกะวัตต์หนึ่งแห่งในอินเดียใช้ น้ำพอๆ กับความต้องการพื้นฐานของคนเกือบ 700,000 คน  อ่านเพิ่มเติม


COAL FACTSHEET #4

ถ่านหินสะอาด คือ การโป้ปดอันสกปรก

ถ่านหินสกปรกพยายามสร้างภาพลักษณ์อย่างเต็มที่ ผู้สนับสนุนถ่านหินต่างพากันหาหนทางให้พวกเขาเข้าสู่การเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตโดยการโฆษณาถึง “ประสิทธิ์ภาพสูง มลพิษต่ำ” ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อุตสาหกรรมถ่านหินยังพยายามที่จะดึงเงินจากกองทุนปกป้องสภาพภูมิอากาศ เช่น กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ่านเพิ่มเติม