Solar Rooftop at Luang Suan Hospital in Thailand. © Greenpeace / Arnaud Vittet
Want to do more?
#พลังงานหมุนเวียน #ร่วมกับเรา ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยโซลาร์รูฟท็อป 1 ล้านหลังคาเรือน #GreenAndJustRecovery

ร่วมเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

มีส่วนร่วม ×

บิลค่าไฟฟ้าถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของทุกครอบครัว และเป็นการจ่ายเงินมายาวนานตราบเท่าที่เราทุกคนยังคงพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชิ้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การใช้ไฟฟ้าของเราทุกคนจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิกฤตมลพิษทางอากาศและวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

การจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือนไม่เพียงแต่เป็นภาระของคนในครอบครัว แต่ยังหมายรวมถึงภาระทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในสังคมที่ต้องร่วมกันจ่ายแม้ว่าบางครั้งเราแทบจะมองข้าม  

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป

ทีมงานช่างขอข้าว โรงเรียนศรีแสงธรรม เจ้าหน้าที่กรีนพีซ ร่วมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป

มาตรการการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป (Net Metering) คือ ระบบหักลบกลบหน่วยอัตโนมัติจากไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองจากโซลาร์เซลล์บนหลังคากับไฟฟ้าที่เราใช้จากการไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่หักลบแล้ว

ลองดูตัวอย่างกันค่ะ

ตัวอย่างคือ บ้านของเราเสียค่าไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนใช้ไฟฟ้าจำนวน 548 หน่วย (หากค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท ประมาณ 2,192 บาท เมื่อบ้านดังกล่าวติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านได้ 355หน่วย (หากค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท คิดเป็นเงิน 1,420บาท)  

เมื่อติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์บนหลังคาไฟฟ้าจะผลิตได้ในเวลากลางวัน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวจะไหลผ่านมิเตอร์เข้าสู่สายส่งหากเหลือจากที่บ้านเราใช้ พอตอนค่ำเราก็จะใช้ไฟฟ้าจากสายส่งซึ่งไฟฟ้าดังกล่าวก็จะไหลผ่านมิเตอร์เข้าบ้านเหมือนปกติ

ระบบ Net Metering จึงเป็นการคำนวนหักลบจำนวนหน่วยไฟฟ้า โดยคำนวนจากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่บ้านเราใช้หักลบกับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่บ้านเราผลิตได้ กรณีนี้จึงนำไฟฟ้าที่ใช้จำนวน 548 หน่วย ลบออกจากไฟฟ้าที่บ้านเราผลิตได้เอง 355 หน่วย ดังนั้นบ้านหลังนี้จึงจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนดังกล่าวเพียงจำนวน 193หน่วย ทั้งนี้จะต้องจ่ายกี่บาทขึ้นอยู่กับราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

Solar Panels on Greenpeace Warehouse in Beijing. © Greenpeace / Yin Kuang

ระบบ Net Metering แตกต่างจากโครงการนำร่องรับซื้อไฟฟ้าจากครัวเรือนของ กกพ. อย่างไร?

การนำร่องรับซื้อไฟฟ้าจากครัวเรือนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนไม่ใช่การรับซื้อไฟฟ้าของระบบNet Metering  เพราะกกพ.กำหนดราคาการรับซื้อไฟฟ้าไม่ใช่ราคาเดียวกับราคาที่ขายไฟฟ้าให้กับประชาชน การนำร่องโครงการดังกล่าวของกกพ.จึงเป็นการหักลบราคาค่าไฟฟ้าไม่ใช่การหักลบหน่วยไฟฟ้า (ระบบ Net Metering มีการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าราคาเดียวกับราคาที่ขายไฟฟ้า แต่อัตราในโครงการของกกพ.ปัจจุบัน รับซื้อไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขายไฟฟ้า) ซึ่งการนำร่องดังกล่าวถือเป็นการใช้ระบบ Bill Metering

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Net-metering จะก่อให้เกิดการผ่านครั้งสำคัญ

ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น Prosumer

สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือ ประชาชนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายภาระค่าไฟฟ้าลงได้ และยังสามารถสร้างรายได้จากขายไฟฟ้าที่เหลืออีกด้วย

การที่ประชาชนช่วยกันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อใช้เองในครัวเรือน จะทำให้เดิมที่เคยอยู่ในฐานะผู้ซื้อไฟฟ้าเปลี่ยนสู่ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายให้การไฟฟ้าในส่วนที่เหลือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการผลิตไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมทางพลังงาน

เปลี่ยนระบบรวมศูนย์พลังงานเป็นการกระจายศูนย์พลังงาน

จากเดิม “ระบบรวมศูนย์พลังงาน   Centralisation” ที่เราทุกคนยังคงต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าฟอสซิลขนาดใหญ่ การที่ประชาชนช่วยกันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานสู่ “ระบบกระจายศูนย์พลังงาน Decentralisation” ที่มาจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกระจายศูนย์ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานอย่างแท้จริง

Photovoltaic Installation on Shop Roof in Japan. © Takashi Hiramatsu / Greenpeace

อีกทั้งเป็นการนำพลังงานสะอาดที่มีศักภาพในธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้า ลดการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลดนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ลดวิกฤตโลกร้อน และก่อให้เกิดการพึ่งตนเองจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนจากการพึ่งพาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า

เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกประเภทยังคงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่นๆ

มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป(Net Metering) คือความเป็นธรรมที่เราทุกคนต้องลงมือทำ ร่วมลงชื่อผลักดันให้ประเทศไทยออกมาตรการในการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือน

แสงอาทิตย์ทำเงิน กับระบบ Net Metering

#พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน

#SolarEnergyForAll