Want to do more?
#ร่วมกับเรา ร่วมบริจาค

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ ท…

มีส่วนร่วม ×

อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและการตกค้างของยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่มีการนำยาปฏิชีวนะไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์และผิดวิธี การตกค้างของยาปฏิชีวนะนี้เองอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อสุขภาพในปัจจุบัน