อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวที่มีมากเกินไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสุขภาพเรา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการลดการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์ชัดเจนและเร่งด่วนกว่าครั้งใดในอดีต

เมื่อสำรวจไปยังประเทศในแถบยุโรป พฤติกรรมการบริโภคและระดับการผลิตเกินขีดจำกัดที่นักวิทยาศาสตร์กำหนด ทั้งในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ ในสหภาพยุโรปนั้นมีค่าเฉลี่ยการบริโภคเนื้อสัตว์ต่อคนสูงเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยในการบริโภคเนื้อสัตว์ของคนทั่วโลก

รายงานฉบับนี้สรุปผลการศึกษาว่านโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรป (CAP) ต้องตอบสนองต่อผลกระทบอันมหาศาลของภาคปศุสัตว์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ และสุขภาพของผู้คน รวมไปถึงต้องเปลี่ยนแนวโน้มการทำฟาร์มที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของนโยบายเกษตรร่วมของสหภาพยุโรป (CAP) เอง

ถึงเวลาปฏิวัติระบบอาหาร

ร่วมเรียกร้องให้ภาครัฐออกกฎหมายติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกประเภทโดยเปิดเผยถึงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ที่มาอาหารสัตว์ว่าเชื่อมโยงกับการทำลายป่าและก่อหมอกควันพิษหรือไม่ รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ และการตกค้างในเนื้อสัตว์

มีส่วนร่วม