องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่ค่าแนะนำด้านคุณภาพอากาศในปี 2548 (ตาราง 1 ) ซึ่งอธิบายความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศซึ่งหากเราสามารถปฎิบัติตามค่าแนะนำ ก็จะช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศได้