การปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุของทั้งมลพิษทางอากาศ และวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก  และผลกระทบเหล่านั้นมีความเหลื่อมล้ำ ซึ่งกลุ่มเปราะบางมักเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

มลพิษทางอากาศเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของมนุษย์

การได้รับมลพิษทางอากาศถือเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนับล้านคนในแต่ละปีทั่วโลก โดยภาระด้านสุขภาพนี้มักจะตกอยู่กับประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

ในปี 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่ค่าแนะนำด้านคุณภาพอากาศใหม่เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน ค่าแนะนำดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้รับมลพิษในระดับต่ำกว่าที่เคยพิจารณามาก่อน ในรายงานของ WHO ฉบับใหม่ยังระบุด้วยว่า หากประชาชนได้รับฝุ่นเป็นเวลานาน แม้ว่าจะมีความเข้มข้นของค่ามลพิษต่ำ ก็สามารถเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สำคัญได้

รายงานฉบับนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลการได้รับฝุ่น PM2.5 โดยอ้างอิงจากสถานการณ์ของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝุ่นไม่เท่ากันและอาจขาดการเข้าถึงข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ