กรีนพีซ ประเทศไทย เปิดผลรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ระบุมลพิษไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของไทยในรอบ 1 ปีหลังการล็อคดาวน์ครั้งแรกจากวิกฤตโควิด -19

การวิเคราะห์เน้นไปที่ 8 พื้นที่คือ กรุงเทพฯ สระบุรี อยุธยา เชียงใหม่ ลำปาง แม่เมาะ มาบตาพุด และกระบี่ โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคมถึงมิถุนายน) ของมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ระหว่างปี 2563 และ 2564 โดยใช้ค่าเฉลี่ย(ของมลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์) ปี 2561-2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 เป็นฐานอ้างอิง

ข้อค้นพบหลักของการวิเคราะห์

  • เมื่อเปรียบเทียบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 กับ เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 (โดยใช้ปี 2561-2562 เป็นปีฐาน) มลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์กลับมาเพิ่มขึ้นในมาบตาพุดร้อยละ 24 สระบุรีร้อยละ 22 กรุงเทพฯร้อยละ 17 ลำปางร้อยละ 13 และโรงไฟฟ้าลิกไนต์แม่เมาะ ร้อยละ 8 ในขณะที่ เชียงใหม่และกระบี่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5
  • เมื่อเปรียบเทียบปี 2561-2562 กับ ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อรับมือกับโควิด-19 พบว่า  มาตราการล็อกดาวน์และการเปลี่ยนแปลงระดับของมลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์นั้นไม่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ บางพื้นที่มีมลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลงในขณะที่มีการล็อคดาวน์แต่ในบางพื้นที่มีมลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์กลับเพิ่มสูงขึ้น