จากการเลือกตั้ง 2566 มาสู่การจัดตั้งรัฐบาล กรีนพีซ ประเทศไทยยังคงเดินหน้าติดตามตรวจสอบนโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ เริ่มต้นจากการทำ check list ข้อเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมจากการทำงานรณรงค์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 11 กันยายน 2566

กรีนพีซ ประเทศไทย เชื่อว่า หากปราศจากการรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (right to a healthy environment) ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนแล้ว นโยบายสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติก็ถูกใช้เป็นกลไกในการฟอกเขียว สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่มีที่สิ้นสุด

และนี่คือ check list ของเรา

1. ความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ


2.การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) และประชาธิปไตยทางพลังงาน (Energy Democracy)


3.วิกฤตฝุ่น PM2.5


4.มลพิษพลาสติก


5.มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง


6.สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง