สิ่งที่คุณทำได้

ปกป้องอากาศสะอาด

#ร่วมกับเรา #อากาศสะอาด ขออากาศดีคืนมา

กรีนพีซเสนอให้กรมควบคุมมลพิษยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศสำหรับประเทศไทยขึ้นใหม่

มีส่วนร่วม

รายงาน

กรีนพีซเปิดผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ระบุช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ผืนป่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกลายเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.6 ล้านไร่ และโยงกับมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดน

April 2021

รายงาน ได้ขยายการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และนัยยะสำคัญของพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อนที่มีต่อการกระจายตัวและความเข้มข้นของมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดนในช่วงปี 6 ปีที่ผ่านมา

ผลการวิเคราะห์จุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ ความเข้มข้นของ PM2.5 และพื้นที่ปลูกข้าวโพด ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างปี 2562-2563

February 2021

ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนที่ภาคเหนือตอนบนของไทยได้รับผลกระทบมากว่า 15 ปีนั้น แม้ปัญหานี้จะได้รับความสนใจจากภาครัฐบ้างในช่วง 3-4 ที่ผ่านมา จากการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิขออากาศดีคืนมา อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบสำคัญจากการวิเคราะห์ความเข้มข้นของ PM2.5 รายเดือนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ยังแสดงให้เห็นว่าปัญหามลพิษข้ามพรมแดน PM2.5 ไม่ได้ลดความรุนแรงลงเลย

สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue Paper)

August 2020

“สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด” ได้มุ่งเติมเต็มองค์ความรู้เชิงลึกในทุกมิติของผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของมลพิษทางอากาศต่อสังคมไทย

รายงานอากาศพิษ : ราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิล

February 2020

รายงานฉบับนี้ เปิดเผย มูลค่าความเสียหายของมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและหยิบยกแนวทางแก้ไขที่สามารถปกป้องสุขภาพ และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรา โดยรายงานแสดงให้เห็นว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้คนทั่วโลกราว 4.5 ล้านคนต่อปี

การวิเคราะห์ของกรีนพีซ แหล่งกําเนิดของไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

October 2019

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx)1 สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและความเสียหายต่อปอดหากรับเข้าไปแบบเฉียบพลันและเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังหากรับเข้าไปในระยะยาว

สมุดปกขาวอากาศสะอาด

May 2019

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ “พีเอ็ม 2.5” ได้กลาย เป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมาก ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ที่เกิดวิกฤตคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ทำให้อากาศขมุกขมัวจนรบกวนการใช้ ชีวิตของผู้คน และมีระดับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูง จนอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561

March 2019

รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 นี้ นำเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศที่รวบรวมผ่านแพลตฟอร์ม IQAir AirVisual ในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นชุดข้อมูล PM2.5 ที่ตรวจวัดโดยสถานีภาคพื้นดินที่มีความพร้อมใช้ของข้อมูลในระดับสูง

รายงานการวิเคราะห์เบื้องต้นมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

January 2019

มลพิษทางอากาศกลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยโดยที่เด็ก คนสูงวัย และกลุ่มประชากรเสี่ยงในสังคมได้รับผลกระทบมากที่สุด ก๊าซโอโซนพื้นผิวและฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM2.5

การจัดลําดับเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ ปี 2561

January 2019

อาจกล่าวได้ว่า ปี พ.ศ.2561 เป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องนโยบายการจัดการมลพิษทางอากาศ ด้วยเสียงเรียกร้องของประชาชนเพื่อ “ขออากาศดีคืนมา” #RightToCleanAir

ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 14 จังหวัด (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2560)

January 2018

มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของเมืองในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

คู่มืออากาศสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา

August 2017

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 19 จุดใน 14 เมืองทั่วประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ระบุ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ PM 2.5 ทั้ง 14 เมืองเกินค่าความปลอดภัยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 14 จังหวัด (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560)

August 2017

มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของเมืองในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

การจัดลําดับเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ ปี 2559

May 2017

รายงานการจัดลำดับนี้ประมวลผลจากข้อมูลของสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 19 สถานีทั่ว ประเทศ เพื่อหยิบยกประเด็นท้าทายของการจัดการมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 1 และนำเสนอข้อเรียกร้องเชิงนโยบายและแนวทางจัดการในทางปฏิบัติต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

การจัดลําดับเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ ปี 2558

September 2016

การจัดลําดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) ในประเทศไทยประมวลผล จากการรายงานข้อมูลของสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ 12 สถานีทั่วประเทศ

อะไรอยู่ในอากาศ ความลับที่คนมาบตาพุดและคนไทยยังไม่รู้

November 2010

ทุกวันนี้คนไทยกำลังเผชิญปัญหารุนแรงหลายอย่างอันเป็นผลพวงจากการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด รวมถึงเรื่องการไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษร้ายแรงในสิ่งแวดล้อมและความหละหลวมอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม